Meny
Meny 
Ankring & Linor
Elektronik & Navigation
Inredning & Däcksutrustning
Motor & Tillbehör
Segling & Säkerhet
Vatten & VVS

Polyesterplast 1kg

obs - tillsätt ca 2% härdare

Artikelnummer: 4544
8 st i lager Skickas normalt inom 2-4 arbetsdagar
Polyesterplast 1kg
169 kr
8 st i lager Skickas normalt inom 2-4 arbetsdagar
8 st i lager
Lagerindikatorn är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras. Kontakta butiken för att säkerställa att varan finns i lager.

Välj annan butik för aktuellt butikssaldo

Polyesterplast för båtlaminat och karroseridetaljer. Miljövänlig med reducerad styrenhalt. Föraccelererad. Tixotrop.

Härdarinblandning: 1-1,5%.

 

 

Innehåll

Brandfarligt

Skadligt

Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid inandning.

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Inhämta särskilda instruktioner före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innehållsförteckning

Styren: 24 - 46%, Koboltbis(2-ethylhexanoat): < 0,25 %

Rengöring: Aceton

Beskrivning

Var vänlig vänta...