Meny
Meny 
Ankring & Linor
Elektronik & Navigation
Inredning & Däcksutrustning
Motor & Tillbehör
Segling & Säkerhet
Vatten & VVS

Gelcoat vit 1 kg

obs - tillsätt ca 2% härdare

Artikelnummer: 4543
  • tillsätt 2% härdare
Ej i lager Skickas normalt inom 4-10 arbetsdagar
Gelcoat vit 1 kg
355 kr
Ej i lager Skickas normalt inom 4-10 arbetsdagar
Ej i lager
Lagerindikatorn är endast en prognos. Varans tillgänglighet kan ej garanteras. Kontakta butiken för att säkerställa att varan finns i lager.

Välj annan butik för aktuellt butikssaldo

Gelgoat Vit GS2000 H
Gelcoat som appliceras med pensel eller roller.
Blanda inte större mängd än vad du kan använda på 20 minuter.
Härdtiden är ca 6 timmar vid 20 graders värme.
Blanda noga med 1-2% härdare (OBS ingår ej).
 
Materialåtgång: 400-800 gr/m2
Rengöringav verktyg: Aceton
Lagras svalt. (skyddas mot solljus)
 

 

INNEHÅLL:

Brandfarligt

GHS07

Skadligt

GHS08

Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid inandning.

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med …

Innehållsförteckning

Styren: 24 - 46%, Koboltbis(2-ethylhexanoat): < 0,25 %

Beskrivning

Var vänlig vänta...