469 kr
Kampanjen pågår t.o.m.
Webblager Fler än 10 st i lager
Lagersaldo i butikDubbelkolla lagersaldo med din butik
 • Bromma: Fåtal i lager
 • Göteborg: Fåtal i lager
 • Helsingborg: Fåtal i lager
 • Karlstad: Fåtal i lager
 • Kolding: Fåtal i lager
 • Limhamn: Fåtal i lager
 • Norrköping: Fåtal i lager
 • Stenungsund: Fåtal i lager
 • Sundsvall: Fåtal i lager
 • Uppsala: Fåtal i lager
 • Västerås: På väg till oss

Produktinformation

Gelgoat Vit GS2000 H
Gelcoat som appliceras med pensel eller roller.
Blanda inte större mängd än vad du kan använda på 20 minuter.
Härdtiden är ca 6 timmar vid 20 graders värme.
Blanda noga med 1-2% härdare (OBS ingår ej).
 
Materialåtgång: 400-800 gr/m2
Rengöringav verktyg: Aceton
Lagras svalt. (skyddas mot solljus)
 

 

INNEHÅLL:

Brandfarligt

GHS07

Skadligt

GHS08

Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skadligt vid inandning.

Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid brand: Släck med …

Innehållsförteckning

Styren: 24 - 46%, Koboltbis(2-ethylhexanoat): < 0,25 %

Tillbehör